Atjauninātā ASBISC Enterprises PLC eksporta atbilstības politika

ASBIS Group politika paredz pilnībā ievērot visus normatīvos aktus, kuri regulē gan preču, pakalpojumu, programmatūras un tehnisko datu eksportu, par ko ASBIS ir noslēdzis līgumus ar plašu piegādātāju loku, gan savu preču, pakalpojumu, programmatūras un tehnisko datu eksportu. Katram darbiniekam jāapņemas nodrošināt šo atbilstību. Visam personālam, kas strādā pārdošanas, apkalpošanas, preču nosūtīšanas un grāmatvedības daļās un ir saistīts ar eksportu, jāpārzina un regulāri jāpārskata

lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem. Īpaša uzmanība tam jāpievērš situācijās, kad, elektroniski pārsūtot datus vai programmatūru un personīgi piegādājot eksportpreces, tiek nodota tehniska informācija ārvalstniekiem neatkarīgi no tā, vai viņi atrodas ārpus valsts.

ASBIS personāls nekādā gadījumā nedrīkst pārdot vai nosūtīt preces, ja tas ir pretrunā ar piemērojamajiem tiesību aktiem eksporta jomā, vai pārkāpt šo tiesību aktu prasības, lai gūtu personīgu labumu. Preces nav atļauts ne pārdot, ne nosūtīt nevienai personai un (vai) uzņēmumam, kas iekļauti ASV aizliegto personu sarakstos un (vai) ES sankciju datubāzē, un (vai) piemērojamajos eksporta kontroles noteikumos, un (vai) nevienam uzņēmumam, kas pieder šajos avotos minētajām fiziskajām personām vai ir saistīti ar tām. Turklāt nav atļauts pasūtīt preces no valstīm, kurām ASV un (vai) ES ir piemērojušas ekonomiskās vai tirdzniecības sankcijas, vai arī nosūtīt preces uz šādām valstīm, ja vien piemērojamajos tiesību aktos nav noteikts citādi. Ja šie noteikumi netiek ievēroti, var tikt piemēroti sodi vai sankcijas saskaņā ar krimināllikumu vai civillikumu, kā arī ASBIS var tikt piemērota liela soda nauda.

Turklāt ir spēkā noteikumi, kuros uzmanība vērsta uz eksportēto preču galapatēriņu un (vai) galalietotāju (sk. ASV Federālo noteikumu kodeksa (CFR) 15. sadaļas 744.1. iedaļas vispārējo aizliegumu 4. punktu). Ņemot to vērā, ASBIS jābūt piesardzīgam, izvērtējot savus klientus un darījumus. Tāpēc vēl nozīmīgāk nekā iepriekš ir saprast un ieviest pieejas "Pazīsti savu klientu" principus, lai nodrošinātu ASBIS atbilstību nepieciešamajiem izpratnes standartiem.

It īpaši ir aizliegts slēgt darījumus ar fiziskām personām, uzņēmumiem un valstīm, kas iesaistītas kodolraķešu un ķīmiskas vai bioloģiskas iedarbības metožu un (vai) ieroču izplatīšanā bez ASV Tirdzniecības ministrijas un (vai) atbilstošās ES uzraudzības iestādes licences.

Katras ASBIS Group saimnieciskās vienības ģenerāldirektori un tirdzniecības vadītāji ir kopīgi atbildīgi par šīs politikas oficiālu pieņemšanu savā vienībā, tās ieviešanu un atbilstības nodrošināšanu. Ar šo politiku ir jāiepazīstina ikviens ar eksportu saistītais darbinieks (preču dzīvescikla vadītāji, preču līniju pārdošanas vadītāji, pārdošanas, apkalpošanas, loģistikas, grāmatvedības daļu darbinieki u.c.), un tā jāpadara pieejama visiem uzņēmuma darbiniekiem, izvietojot to uz ziņojumu dēļiem, iekļaujot darbinieku rokasgrāmatās vai izplatot citādā veidā pēc ģenerāldirektoru ieskatiem. Viss iesaistītais personāls regulāri ir jāapmāca par to, uz ko attiecas eksporta kontroles atbilstība un kā tā piemērojama.

Ikvienam ASBIS darbiniekam, kurš uzzina par eksportu regulējošo normatīvo aktu prasību neievērošanu vai iespējamu neievērošanu, ir pienākums nekavējoties par to ziņot ASBISC Enterprises PLC valdei.