ASBIS PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī politika attiecas uz informāciju un personas datiem, kas var tikt ievākti uzņēmuma “ASBIS LV” SIA vietnē www.asbis.lv (turpmāk – vietne), kurš reģistrēts saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem (reģistrācijas numurs 50003960321, juridiskā adrese: Bauskas iela 20 LV-1004, Rīga, Latvija, tālruņa Nr.: + 371-66047830, tīmekļvietne: www.asbis.lv) (turpmāk – ASBISC). Reģistrējoties vietnē un (vai) aizpildot kontaktpersonas veidlapu, jūs piekrītat privātuma politikā noteiktajai kārtībai un sniedzat ASBISC patiesu un pareizu informāciju, jo tā attiecas uz jums.

ASBISC apzinās, ka jums ir svarīgi tas, kā mēs izmantojam informāciju par jums un ar ko tajā dalāmies, un mēs arī novērtējam jūsu paļāvību uz to, ka ar šo informāciju rīkosimies piesardzīgi un saprātīgi. ASBISC ir apņēmies ievērot un cienīt jūsu vēlmes saistībā ar informāciju, ko savā tīmekļvietnē ievācam par jums. 

Neviens no šīs privātuma politikas noteikumiem, kas Kipras un citos atbilstošos tiesību aktos nav atļauts vai piemērojams saskaņā ar tiem, neatceļ vai nepadara par spēkā neesošiem pārējos noteikumus.

Personas dati

Informācija un personas dati, ko uzzinām no jums (tostarp, bet ne tikai vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese, uzņēmums, valsts u.c.), palīdz mums pielāgot un pastāvīgi uzlabot jūsu iepirkšanās ērtības vietnē www.asbis.lv. Jūsu darījumu vēsture un personas dati, ko mums sniedzat, tiek droši uzglabāti mūsu datubāzē un, lai sasniegtu minētos mērķus, var tikt nodoti tikai ar ASBISC saistītām personām vai noteiktām trešajām personām, kuru uzticamību un godīgumu esam rūpīgi pārbaudījuši. 

Nolūks, ar kādu ASBISC apstrādā personas datus, var būt jūsu kā jauna klienta reģistrācija vietnē, jūsu pasūtījuma reģistrācija un maksājums, saziņa ar jums, bijušo, esošo un potenciālo klientu datu analīze, lai nodrošinātu pakalpojumus un uzlabotu to kvalitāti, tirdzniecības optimizācija, uzņēmējdarbības uzlabošana, reklāmas, informācijas vai citu ziņu nosūtīšana uz jūsu e-pasta adresi un (vai) tālruņa numuru pēc jūsu norādēm, kā arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 2016. gada 27. aprīlī pieņemto Vispārīgo Datu aizsardzības regulu (VDAR) Nr. 2016/679 un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem. Ja nesniedzat šādu informāciju, var gadīties, ka jūsu pasūtījums tiek anulēts vai uz jūsu e-pasta adresi netiek nosūtīta svarīga biznesa informācija.

Personas dati tiek apstrādāti automātiski, manuāli un kombinēti, ietverot to ievākšanu, reģistrāciju, kārtošanu, strukturizēšanu, uzglabāšanu, pielāgošanu vai pārveidošanu, ieguvi, apskatīšanu, izmantošanu, informācijas izpaušanu pārsūtot, izplatīšanu vai citu piegādes veidu, saskaņošanu vai apvienošanu, ierobežošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu, tostarp personas datu starptautisko pārsūtīšanu ar ASBISC saistītām personām vai konkrētām trešajām personām, bet neaprobežojoties tikai ar šīm metodēm vien.

Jebkuri personas dati, ko mums atklājat, ir aizsargāti. Piekļuve personas datiem būs atļauta tikai ASBISC īpaši pilnvarotām personām. Lai nepieļautu datu nesankcionētu iegūšanu vai pārveidošanu, ASBISC nodrošina drošības standartus un procedūras, kas attiecas uz nesankcionētu piekļuvi klientu informācijai. ASBISC pieņemtos drošības standartus piemēro visiem darījumiem, kas paredz maksājumu ar vietnē pieejama pakalpojuma starpniecību, ietverot šifrēšanu un drošligzdu slāņa (SSL) pakalpojumus. Kredītkaršu numuri netiek uzglabāti ilgāk, kā tas nepieciešams konkrētā darījuma pārbaudei un izpildei. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir svarīgi savu paroli un datoru aizsargāt no nesankcionētas piekļuves. Ja lietojat datoru kopīgi ar citu personu, pārliecinieties, vai, pabeidzot sesiju, esat izrakstījies no sava konta.

Jums jebkurā laikā ir tiesības pieprasīt, lai ASBISC nodrošina jums piekļuvi saviem personas datiem, tos labo vai dzēš nepareizus datus (pamatojoties uz juridiskām, regulējošo iestāžu izvirzītām vai citām prasībām, kas jāievēro ASBISC), precizē personas datus, ierobežo apstrādi vai apstrādes objektu, kā arī pieprasīt personas datu pārnesamību, iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcijā (ja jums šķiet, ka ir pārkāptas jūsu likumīgās tiesības un intereses), iebilst pret tiešo mārketingu un (vai) datu automātisku apstrādi, tostarp profilēšanu, kā arī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Jums ir arī tiesības saņemt paziņojumu no ASBISC, ja ir noticis datu drošības pārkāpums (vai bijis liels tā risks), kas skar jūsu personīgās intereses. 

Piekrišanas atsaukums jāsūta rakstveidā uz ASBISC pasta adresi ASBIS LV SIA, Bauskas iela 20 LV-1004, Rīga, Latvija vai e-pasta adresi  sales@asbis.lv. ASBISC apņemas pārtraukt personas datu apstrādi ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc atsaukuma saņemšanas. Jūs apzināties un piekrītat, ka šādā gadījumā iepriekšminētos jūsu personas datu apstrādes mērķus nav iespējams īstenot.Ja vien jūs neatsaucat savu piekrišanu agrāk, kā aprakstīts šajā politikā, uzņēmumam ASBISC sniegtā piekrišana jūsu personas datu apstrādei tiek uzskatīta par derīgu un ASBISC uzglabā jūsu personas datus visu laiku, kamēr vietnē pastāv jūsu konts. Ja kāda iemesla dēļ mēs izbeidzam attiecības, jūs varat pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Tomēr dzēšana ir iespējama tad, ja tas nav pretrunā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām un ja šāda apstrāde un uzglabāšana nav nepieciešama ASBISC likumīgajās interesēs. Ja jūsu personas dati nav izdzēšami, piekļuve tiem tiks ierobežota, cik vien tas iespējams. 

E-pasta politika

Jūsu e-pasta adresi, kas mums paziņota vai kā citādi iegūta šīs vietnes lietošanas laikā, ASBISC nepārdos, nedalīsies ar to un arī neizplatīs to nekā citādi kā vien tikai šajā politikā minētajos gadījumos. Jebkura e-pasta adrese, kas tieši nodota uzņēmumam ASBISC saistībā ar tiešsaistes pasūtījumiem un kataloga vai citas informācijas pieprasījumu, paliks tikai un vienīgi ASBISC un ar to saistīto personu pārziņā. Ja turpmāk e-pastā nevēlaties saņemt reklāmas sūtījumus no ASBISC, lūdzu, paziņojiet to mums, rakstot uz e-pastu. Ja nododat mums savu pasta un (vai) e-pasta adresi, jūs varat saņemt periodiskus sūtījumus no mums ar informāciju par jaunajām precēm un pakalpojumiem vai gaidāmajiem notikumiem. Ja nevēlaties saņemt šādus sūtījumus, lūdzu, rakstiet mums uz e-pastu. 

Sīkdatnes

Tāpat kā vairākums mazumtirdzniecības tīmekļvietņu, mēs izmantojam sīkdatnes, kas ir jūsu interneta pārlūkprogrammai nosūtītas datu vienības un ļauj mūsu tīmekļvietnei identificēt jūs, kad tai piekļūstat. Lai gan ir paustas bažas par sīkdatņu negatīvo ietekmi uz privātumu, ir svarīgi, lai jūs saprastu, ka sīkdatnes par jums nevar iegūt nekādu citu informāciju, ko jūs jau nebūtu labprātīgi atklājis. Lielākā daļa interneta lietotāju, kas iepērkas tiešsaistē, sīkdatnes nu jau uzskata par ērtību. Sīkāku informāciju skatiet sīkdatņu politikā: http://www.asbis.com/cookies-policy.

Jums ir jautājumi?

Ja jums ir kādi jautājumi par jebkuru šīs privātuma politikas daļu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi sales@asbis.lv vai ASBISC pasta adresi Bauskas iela 20 LV-1004, Rīga, Latvija vai piezvanot pa telefonu + 371-66047830.